DAFTAR KETUA KIP KOTA BANDA ACEH

Yusmar. A, S.H (2003-2004)
Aidil Azhary, S.H (2005-2013)
Munawar Syah, MA. (2013-2018)
Indra Milwady, S.Sos (2018-2023)
Yusri Razali (2023-2028)